Genomförda uppdrag - EQL Pharma, september 2015

EQL Pharma AB (publ), Lösen teckningsoptioner

Lösen av teckningsoptioner TO 2 från företrädesemission av Units.

Resultat

78 procent (5,4 mnkr) av teckningsoptionerna TO 2 utnyttjades vid sammanlagt två lösenperioder (mars 2015 och september 2015).